Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu  spoločnosti Prútený svet, spol. s r.o.

I.    Vymedzenie základných pojmov

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.prutenysvet.sk je spoločnosť: Prútený svet, spol. s r.o., so sídlom: 919 10 Buková 47, Slovenská republika, IČO: 36 272 761, DIČ: 2022020011, IČ DPH: SK2022020011, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vl.č.: 17235/T (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2. Predávajúcim/Dodávateľom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Prevádzkovateľ alebo Prevádzkovateľom poverená osoba (ďalej len ako „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“), pričom Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3. Návštevníkom webovej stránky www.prutenysvet.sk  sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie neregistrovaný užívateľ, náhodne alebo cielene prezerajúci si obsah webovej stránky www.prutenysvet.sk , okrem iného, najmä za účelom zberu informácií o Prevádzkovateľom ponúkanom Tovare a o jeho cene (ďalej len ako „Návštevník“).

1.4. Registrovaným návštevníkom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Návštevník, ktorý sa na webovej stránka www.prutenysvet.sk zaregistroval. Ďalšie informácie ohľadom registrácie Návštevníka nájdete v článku II týchto Všeobecných obchodných podmienok www.prutenysvet.sk (ďalej len ako „Registrovaný užívateľ“).

1.5. Kupujúcim/Odberateľom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je Registrovaným užívateľom a ktorá vyplnila a odoslala Predavajúcemu Záväznú objednávku (ďalej len ako „Kupujúci“ alebo „Odberateľ“). Kupujúci ako spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.6. Tovarom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumejú všetky produkty, ktoré sa za účelom ich predaja ponúkajú/nachádzajú v ponuke internetového obchodu na webovej stránka www.prutenysvet.sk Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Tovar“). 

II.  Registrácia Návštevníka

2.1. Návštevník sa na webovej stránke www.prutenysvet.sk môže zaregistrovať nasledovný spôsobom:

– prostredníctvom kolonky „Prihláste sa“ a následne po tom prostredníctvom kolonky „Vytvoriť nový účet“, Návštevník pravdivo vyplní celý registrový formulár ohľadom svojich osobných údajov, a ktorou touto registráciou zároveň vysloví súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom

– o danej registrácií je ihneď upovedomený zobrazením kolonky „Váš účet bol vytvorený“ a zároveň aj e-mailom automaticky odoslaným zo serveru, okrem iného, s nasledovným textom: „Ďakujeme, že ste si vytvorili zákaznícky účet na Prútený svet.“, na Návštevníkom zadaný e-mail, pričom

– e-mailom automaticky odoslaným zo serveru sa zaregistrovanému Návštevníkovi poskytujú aj prihlasovacie údaje, a to v podobe: „E-mailová adresa“ a „Heslo“.

2.2. Ak je Návštevník fyzická osoba zadáva pri registrácii minimálne tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu – bydlisko, telefonický kontakt – prípadne mobilný kontakt a adresu elektronickej pošty (e-mail). Ak je Návštevníkom právnicka osoba zadáva pri registrácii minimálne tieto údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

2.3. Takto zaregistrovaný Návštevník sa môže na svoj zákaznícky účet vytvorený na webovej stránke www.prutenysvet.sk , kedykoľvek prihlásiť, a to prostredníctvom kolonky „Prihláste sa“ a následne po tom prostredníctvom kolonky „Už ste sa zaregistrovali?“, kde sa automaticky overia prihlasovacie údaje a po ich overení tento Registrovaný užívateľ vstúpi do svojho zákazníckeho účtu na webovej stránke www.prutenysvet.sk .

2.4. Vzhľadom na to, že objednávanie Tovaru Kupujúcim (pozri bližšie článok IV. týchto VOP) je podmienené skutočnosťou, že Kupujúci musí byť Registrovaným užívateľom, sa automaticky pri objednávaní  Tovaru, resp. pri vypĺňaní objednávky, po prihlásení sa Kupujúcim na svoj zákaznícky účet, tieto údaje automaticky vyplnia, z tohto dôvodu je dôležité, aby Návštevník pri svojej registrácii na webovej stránke www.prutenysvet.sk zadával korektné, pravdivé a správne osobné údaje, resp. tieto informácie sú nevyhnutné na identifikáciu Kupujúceho, na vykonanie nevyhnutných účtovných operácií, na vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaného oboma stranami, na identifikáciu platby Kupujúceho vykananou vopred bezhotovostným bankovým prevodom a na prípadnu komunikáciu s Kupujúcim. 

III. Vyhlásenia v súvislosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami

3.1. Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke www.prutenysvet.sk (ďalej len „VOP“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

3.2. Registrovaný užívateľ prehlasuje, že sa pri registrácií na webovej stránke www.prutenysvet.sk oboznámil s VOP, a ktorou touto registráciou vyslovil s nimi súhlas.

3.3. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, a to už pri jeho registrácií na webovej stránke www.prutenysvet.sk, ktorou touto registráciou vyslovil s nimi súhlas, pričom Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol dostatočným spôsobom upozornený a mal/má možnosť sa s VOP oboznámiť, a to ešte aj počas samotného vypĺňania objednávky Tovaru ako aj pred samotným odoslaním Záväznej objednávky Predávajúcemu. Odoslaním Záväznej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania Záväznej objednávky.

3.4. Prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke www.prutenysvet.sk si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP  je splnená umiestnením ich nového znenia na webovej stránke www.prutenysvet.sk. 

IV.   Postup pri objednávaní Tovaru  

4.1. Kupujúci pri objednávaní Tovaru postupuje z technického hľadiska nasledovne, t.j.:

– pri Tovare, o ktorý má Kupujúci záujem stlačí kolónku „Vložiť do košíka“, následne si vyhľadá kolónku „Košík“, tzn. že Tovar sa vloží do virtuálneho košíka,  po kliknutí ktorej tejto kolonky sa zobrazia Tovary, ktoré Kupujúci označil, následne prostredníctvom  kolonky „Pokladňa“ sa Kupujúcemu zobrazí objednávkový formulár, ktorý pozostáva z piatich jednotlivých, ale na seba nadväzujúcich technických krokov (t.j. zhrnutie, prihlásenie, adresa, doručenie a platba), ktoré sú potrebné na dovŕšenie objednávky, a ktoré tieto technické kroky má Kupujúci možnosť kedykoľvek pred samotným odoslaním tejto objednávky skontrolovať a opraviť, pričom obsahom objednávky môže byť naraz aj viac produktov/Tovarov, pričom pokiaľ Kupujúci chce nejaký tovar z košíka vymazať, môže tak urobiť kliknutím na krížik prípadne na kolónku s označením „zmazať“, pričom

– po vyplnení všetkých potrebných údajov sa prostredníctvom kolonky „Potvrdiť objednávku“ samotná objednávka automaticky odosiela Predávajúcemu, pričom samotným potvrdením tejto objednávky a jej odoslaním sa objednávka stáva záväznou (ďalej len ako „Záväzná objednávka“), pričom

–  od tohto okamihu vzniká, a teda je uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim kúpna zmluva, čím zároveň medzi nimi vznikajú vzájomné práva a povinnosti (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4.2. Všetky potrebné a dôležité informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich až k samotnému uzavretiu Kúpnej zmluvy sú jasné už zo samotného procesu objednávania Tovaru.

4.3. Po odoslaní Záväznej objednávky Kupujúcim Predávajúcemu je Kupujúcemu automaticky serverom odoslaný e-mail, ktorého obsahom je označenie objednávky (číselne alebo prostredníctvom písmen vyjadrené označenie),  potvrdenie o prijatí Záväznej objednávky do systému a v závislosti od spôsobu platby (t.j. platba bankovým prevodom  alebo platba kuriérovi) oznámenie v akom štádiu je spracovávanie Záväznej objednávky Kupujúceho spolu s uvedením ďalších potrebných informácií. Následne po tom je Kupujúcemu automaticky serverom odoslaný ďalší e-mail, ktorého obsahom sú detaily Záväznej objednávky.

4.4. Predávajúci vybavuje Záväzné objednávky v poradí, v akom jednotlivé Záväzné objednávky prichádzajú. 

4.5. Predávajúci spracuje Záväznú objednávku Kupujúceho, a to tak, že okrem iného, overí najmä dostupnosť Tovaru a termín dodania požadovaného Tovaru.

4.6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek dodatočne kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo zaslaním e-mailu za účelom overenia Záväznej objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

4.7. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 3 hodín od jej zaslania Predávajúcemu, a to bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Storno poplatok je 10%  z objednaného Tovaru poštovné nie je rátané.

V.  Náležitosti Záväznej objednávky

5.1. Kupujúci si môže objednať Tovar, a to v súlade s týmito VOP.

5.2. Kupujúci si objednáva Tovar korektným a pravdivým vyplnením Záväznej objednávky.

5.3. Záväzná objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné náležitosti:

– presný názov/popis Tovaru objednávaného Kupujúcim, prípadne objednávací kód Tovaru, ak je k dispozícií, resp. ak je Predávajúcim uvádzaný, vrátane uvedenia množstva/počtu kusov z každého druhu objednávaného Tovaru,

– meno a priezvisko/obchodné meno Kupujúceho,

– bydlisko/sídlo Kupujúceho,

– aspoň jeden telefónny kontakt (mobilné číslo, telefón) na Kupujúceho,

– e-mailová adresa Kupujúceho,

*vzhľadom na to, že objednávanie Tovaru Kupujúcim je podmienené skutočnosťou, že Kupujúci musí byť Registrovaným užívateľom, sa automaticky pri objednávaní Tovaru, resp. pri vypĺňaní objednávky, po prihlásení sa Kupujúcim na svoj zákaznícky účet, tieto údaje automaticky vyplnia, z tohto dôvodu je dôležité, aby Kupujúci pri svojej registrácii zadával korektné, pravdivé a správne osobné údaje,

– IČO, DIČ a IČ DPH v prípade, že ide o Kupujúceho = právnickú osobu, pre uvedenie týchto údajov využite kolonku určenú na poznámky,

– kontaktnú osobu v prípade, že ide o Kupujúceho = právnicku osobu, pre uvedenie týchto údajov využite kolonku určenú na poznámky,

– pre prípad, že Kupujúci žiada doručiť tovar na inú adresu ako je ním uvedené bydlisko/sídlo, je potrebné v objednávkovom formulári  takúto skutočnosť vyznačiť/doplniť, resp. vybrať správnu adresu na doručenie,

– pre prípad, že Kupujúci žiada, aby fakturačná adresa bola iná ako je ním uvedené bydlisko/sídlo, je potrebné v objednávkovom formulári takúto skutočnosť vyznačiť/doplniť, resp. vybrať správnu adresu, ktorá má byť uvedená ako fakturačná adresa,

– spôsob úhrady/platby za objednaný Tovar,

– súhlas Kupujúceho so Všeobecnými obchodnými podmienkam a súhlas s ich dodržiavaním,

– dátum vystavenia Záväznej objednávky Kupujúcim.

5.4. V prípade, že objednávkový formulár neobsahuje potrebné pozície (kolonky) na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor vyhradený pre poznámky.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cena za Tovar je stanovená všeobecným cenníkom, resp. cenami uvedenými v rámci internetového obchodu na webovej stránke www.prutenysvet.sk pri samotnom Tovare vrátane DPH (ďalej len ako „Kúpna cena“). Kupujúci zároveň súhlasí, že uhradí vyššie uvedenú Kúpnu cenu za ním objednaný Tovar.

6.2. Cena za dodanie objednaného Tovaru na adresu uvedenú Kupujúcim ako adresa na doručenie, je v závislosti od výberu spôsobu úhrady/platby, stanovená pevnou sumou,  a to pri:

– platbe vopred bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho vo výške 3,80 Eur, a

– platbe v hotovosti priamo pri dodaní objednaného Tovar/prevzatí zásielky s objednaným Tovarom do rúk kuriéra vo výške 3,80 Eur + 1,00 Eur (tzv. manipulačný poplatok), pričom tieto jednotlivé sumy sa vždy Kupujúci dozvie v procese objednávania, a to ešte predtým ako odošle Záväznú objednávku (ďalej len ako „Náklady na dodanie Tovaru“). Kupujúci zároveň súhlasí, že uhradí vyššie uvedené Náklady na dodanie Tovaru vo výške 3,80 Eur alebo vo výške 3,80 Eur + 1,00 Eur, a to v závislosti od výberu spôsobu úhrady/platby.

6.3. Kúpna cena sa môže meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia, a to najmä na základe nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

6.4. Náklady na dodanie Tovaru sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia, a to v závislosti od cenových zmien kuriérskeho podniku vykonávajúceho kuriérske služby pre Predávajúceho.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu určenú v čase odoslania Záväznej objednávky, a to vrátane Nákladov na dodanie Tovaru, pričom Kupujúci má možnosť vybrať si z nasledujúcich spôsobov úhrady/platby za objednaný Tovar:

– platba vopred bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho (ďalej len ako „Platba bankovým prevodom“), alebo

– platba v hotovosti priamo pri dodaní objednaného Tovaru /prevzatí zásielky s objednaným Tovarom do rúk kuriéra (ďalej len ako „Platba kuriérovi“),

pričom Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu vrátane Nákladov na dodanie Tovaru, v závislosti od výberu spôsobu platby,  avšak najneskôr pri prevzatí objednaného Tovaru.

6.6. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu  Kúpnu cenu vrátane Nákladov na dodanie Tovaru vopred bezhotovostným  bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena vrátane Nákladov na dodanie Tovaru pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Až následne po tomto pripísaní bude objednaný Tovar dodaní Predávajúcim Kupujúcemu. Pri platbe bankovým prevodom  je dobré uviesť ako variabilný symbol číslo Záväznej objednávky, ktoré bolo Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu oznámené.

VII. Dodacie podmienky a lehoty

7.1. Dodanie objednaného Tovaru zaisťuje Predávajúci, a to využívajúc kuriérske služby, pričom zaisťuje dodanie objednaného Tovaru po celom území Slovenskej republiky. Zásielka s objednaným Tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru), prípadne, ak to povaha Tovaru vyžaduje alebo ak nejde o pravidlá používania Tovaru všeobecne známych, aj návod  na používanie objednaného Tovaru.

7.2. Miestom dodania objednaného Tovaru je adresa, ktorú Kupujúci v Záväznej objednávke určil ako adresu na doručenie (ďalej len ako „Adresa na doručenie“). Kupujúci je povinnný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby objednaný Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného Tovaru.

7.3. Dodanie objednaného Tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšej lehote, štandardne je objednaný Tovar Kupujúcemu dodaný už od 24 hod. a max. do 5 pracovných dní  od doručenia e-mailu o potvrdení prijatia Záväznej objednávky Predávajúcim. V prípade objednania väčšieho množstva Tovaru alebo momentálnej nedostupnosti Tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo informovať Kupujúceho o novej lehote dodania Tovaru. Pre prípad, že dôjde k omeškaniu dodania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie objednaného Tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci vydá Kupujúcemu , na základe jeho žiadosti, potvrdenie.

7.4. Pokiaľ nebude objednaný Tovar  Kupujúcim prevzatý alebo bude zásielka s objednaným Tovarom  vrátená z iného dôvodu, ktorý zavinil Kupujúci, prípadne bude potrebné neprevzatý objednaný Tovar dodať opakovane, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho  uhradenie všetkých vynaložených  nákladov s tým vzniknutých, a to najmä všetky náklady súvisiace s opakovaným dodaním objednaného Tovaru, ako aj poplatok za uskladnenie vo výške 10,00 Eur. Kupujúci zároveň súhlasí, že uhradí všetky vyššie uvedené vynaložené náklady, vrátane poplatku za uskladnenie vo výške 10,00 Eur.

7.5. Ak Predávajúci objednaný Tovar Kupujúcemu nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a pre prípad, že Kúpna cena ako aj Náklady na dodanie Tovaru boli už Kupujúcim zaplatené, je Predávajúci povinný ich Kupujúcemu do 15 dní odo dňa, kedy o tejto skutočnosti informoval Kupujúceho, vrátiť, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. 

VIII.        Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

8.1. Predávajúci má povinnosť dodať na základe Záväznej objednávky Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom množstve, kvalite,  zbaliť ho alebo vybaviť na dodanie Kupujúcemu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, a to v lehote určenej v súlade s VOP a na Adresu na doručenie.

8.2. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

8.3. Predávajúci má povinnosť odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie objednaného Tovaru. Spravidla ide o daňový doklad (faktúra).

8.4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny, Nákladov na dodanie Tovaru ako aj ďalších vynaložených nákladov vzniknutých podľa týchto VOP, od Kupujúceho.

8.5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný Tovar pri jeho dodaní. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar bezprostredne pri jeho dodaní /prevzatí, najmä skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

8.6. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru v dohodnutej lehote splatnosti, a to v závislosti od výberu spôsobu úhrady v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania Záväznej objednávky.

8.7. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby alebo v prípade doručenia Tovaru na adresu určenú Kupujúcim ako adresa na doručenie, podpisom osoby, ktorá objednaný Tovar prevezme.

8.8. Kupujúci má právo na dodanie objednaného Tovaru v množstve, kvalite, lehote a na Adresu na doručenie určenú v Záväznej objednávke.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Bezpečnosť Kupujúcim poskytnutých informácií je pre Predávajúceho prvoradá, z tohto dôvodu všetky osobné údaje/údaje potrebné pri vypĺňaní objednávky/iné dáta poskytnuté Kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja Tovaru a nebudú poskytované tretím stranám.

9.2. Predávajúci zároveň Kupujúcemu oznamuje, že údaje o jeho činnosti na webovej stránke www.prutenysvet.sk, ako aj údaje o jeho nákupoch na predmetnej webovej stránke sú zhromažďované. Uvedené je potrebné z dôvodu zaistenia dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a napokon slúžia i k jeho spätnej kontrole. Predmetné informácie sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

9.3. Internetový obchod na webovej stránke www.prutenysvet.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v platnom znení. 

X.   Zodpovednosť za vady / Záruka.

Reklamácia.

Odstúpenie od zmluvy.

10.1. Predávajúci zodpovedá za vady objednaného Tovaru v rozsahu ustanovenom  príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upravujú zodpovednosť za vady, najmä podľa ustanovení zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar pri dodaní/prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po dodaní/prevzatí veci v záručnej dobe (tzv. záruka).

10.3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou ani za oneskorené dodanie Tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou na doručenie určenou Kupujúcim, taktiež za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, taktiež za prípadne nedodanie Tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, taktiež za výber tovaru Kupujúcim, v prípade, ak po dodaní/prevzatí zásielky Kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže Predávajúcu považovať za oprávnenú reklamáciu.

10.4. Práva zo zodpovednosti za vady si musí uplatniť ten, kto vec nadobudol od Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy, a teda Kupujúci. Právo zo zodpovednosti za vady však neprechádza na nového vlastníka, ktorému pôvodný Kupujúci predmet kúpy predal.

10.5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

10.6. Práva zo zodpovednosti za vady si môže Kupujúci uplatniť v prípade, že dôjde k zisteniu existencie vady, a teda, že Tovar vykazuje vadu v čase jej dodania/prevzatia Kupujúcim alebo v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci je následne povinný notifikovať reklamáciu Predávajúcemu, ktorá spočíva vo vytknutí vád  na Tovare (ďalej len ako „Reklamácia“), a to bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec si prezrieť alebo v rámci zákonnej záručnej zodpovednosti za vady najneskôr do jej uplynutia.

10.7. Pri Reklamácií je Kupujúci povinný dodržať nasledovný postup:

– Kupujúci je povinný napísať e-mail na e-mailovú adresu: prutenysvet@prutenysvet.sk, ktorého obsahom bude oznámenie, že ide o Reklamáciu, ďalej Kupujúci uvedie o aký druh Tovaru ide, resp. jeho iné označenie, ak tento Tovar také označenie má, prípadne jeho výrobné číslo, taktiež uvedie označenie/číslo predajného/daňového dokladu (číslo faktúry), popis vád, ktoré objednaný Tovar podľa Kupujúceho má a práva zo zodpovednosti, ktoré si Kupujúci uplatňuje, pričom

– do 48 hodín (v pracovné dni) budú Kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe vybavovania jeho Reklamácie, ako aj o tom, kde, resp. na aké miesto má Kupujúci Tovar s vadami zaslať, pričom

– Kupujúci je povinný dodržať nasledovné, a to, že Tovar zasielaný naspäť Predávajúcemu za účelom Reklamácie,  musí byť čistý, mechanicky nepoškodený a musí byť k nemu pripojená kópia faktúry.

10.8. Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu  ihneď, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie  Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomný doklad o vybavení Reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

10.9. Kupujúci nemá nárok na vrátenie poštovných/prepravných nákladov pri bežných Reklamáciach urobených v 24-mesačnej záručnej dobe.

10.10. V zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky má Kupujúci právo od takto uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa dodania/prevzatia Tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo takéto odstúpenie zo strany Kupujúceho najneskôr v tejto lehote už doručené Predávajúcemu. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

– je povinný Predávajúceho kontaktovať e-mailom (viď kontakt), s obsahom, že žiada o odstúpenie od zmluvy, pričom uvedenie označenie Záväznej objednávky, svoje meno a priezvisko/obchodné meno, dátum objednania Tovaru a číslo svojho bankového účtu na vrátenie Kúpnej ceny,

– zároveň  Kupujúci je povinný dodaný/prevzatý Tovar zaslať späť Predávajúcemu, a to za dodržania nasledovných podmienok:

– Tovar musí byť v pôvodnom obale,

– Tovar nesmie byť použitý,

– Tovar nesmie byť poškodený,

– Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.), a

– Tovar musí byť zaslaný spolu s daňovým dokladom (faktúrou),

– Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť doporučene a poistene, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k Predávajúcemu, pričom Predávajúci upozorňuje, že vrátenie Tovaru na dobierku neakceptuje.

10.11. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci, pokiaľ objednaný Tovar nebol chybný, a teda nejedná sa  o Reklamáciu.

10.12. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, vrátane splnenia podmienok týkajúcich sa vracaného Tovaru, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní Tovaru, a to na bankový účet určený Kupujúcim v e-maily o odstúpení od zmluvy.

10.13. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok na odstúpenie od zmluvy, žiaľ nebude Predávajúci môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho, t.j. Kupujúceho, späť.

10.14. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, bez nároku na náhradu. Taktiež má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, že Kupujúci si objednaný Tovar neprevzal ani po opätovnom dodaní Tovaru na adresu, ktorú sám Kupujúci označil ako adresu na doručenie.

XI.              Zákaznícky servis

11.1. Prevádzkovateľ ako aj Predávajúci je pre každého Návštevník, Registrovaného užívateľa, ako aj pre Kupujúceho denne k dispozícií, pripravení sú s čímkoľvek môcť a  poradiť. V prípade, že webovú stránku www.prutenysvet.sk navštívite prvýkrát, neobávajte sa kontaktovať či už Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho, a spýtajte sa na hocijakú maličkosť. Na otázky Vám bude zodpovedané najneskôr do 48 hodín.

11.2. Prevádzkovateľ ako aj Predávajúci budú radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na webovej stránke www.prutenysvet.sk, pričom sú pripravení urobiť maximum pre to, aby Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti nakupovania prostredníctvom internetového obchodu.

11.3. Pre prípad akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho  telefonicky na čísle:  +421 948 085 281 alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: prutenysvet@prutenysvet.sk .

XII.           Záverečné ustanovenia

12.1. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho, samozrejme za predpokladu zaplatenia Kúpnej ceny v plnej výške, Nákladov na dodanie tovaru , ako aj vrátane zaplatenia ďalších nákladov v zmysle týchto VOP, až  prevzatím objednaného Tovaru  na mieste dodania, ciže na Adrese na doručenie, a to priamo Kupujúcim alebo osobou na to poverenou.

12.2. Akékoľvek kopírovanie textov a obrázkov z webovej stránky www.prutenysvet.sk je zakázané a vzťahuje sa naň zákon č. 618/2003Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení.

12.3. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP, najmä  zákonom č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.prutenysvet.sk, najmä zákonom č. 513/1991Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

12.4. Predávajúci ani Kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vis maior“ (t.j. vyššou mocou) alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.