Ako nakupovať na webovej stránke www.prutenysvet.sk

Podmienkou pre objednávanie Tovaru Kupujúcim je jeho registrácia na webovej stránke www.prutenysvet.sk (pozri bližšie článok II. Všeobecných obchodných podmienok pod názvom „Registrácia Návštevníka“).

Postup pri objednávaní Tovaru 

1.Kupujúci pri objednávaní Tovaru postupuje z technického hľadiska nasledovne, t.j.:

– pri Tovare, o ktorý má Kupujúci záujem stlačí kolonku „Vložiť do košíka“, následne si vyhľadá kolonku „Košík“, tzn. že Tovar sa vloží do virtuálneho košíka,  po kliknutí ktorej tejto kolonky sa zobrazia Tovary, ktoré Kupujúci označil, následne prostredníctvom  kolonky „Pokladňa“ sa Kupujúcemu zobrazí objednávkový formulár, ktorý pozostáva z piatich jednotlivých, ale na seba nadväzujúcich technických krokov (t.j. zhrnutie, prihlásenie, adresa, doručenie a platba), ktoré sú potrebné na dovŕšenie objednávky, a ktoré tieto technické kroky má Kupujúci možnosť kedykoľvek pred samotným odoslaním tejto objednávky skontrolovať a opraviť, pričom obsahom objednávky môže byť naraz aj viac produktov/Tovarov, pričom pokiaľ Kupujúci chce nejaký tovar z košíka vymazať, môže tak urobiť kliknutím na krížik prípadne na kolonku s označením „zmazať“, pričom

– po vyplnení všetkých potrebných údajov sa prostredníctvom kolonky „Potvrdiť objednávku“ samotná objednávka automaticky odosiela Predávajúcemu, pričom samotným potvrdením tejto objednávky a jej odoslaním sa objednávka stáva záväznou (ďalej len ako „Záväzná objednávka“), pričom

–  od tohto okamihu vzniká, a teda je uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim kúpna zmluva, čím zároveň medzi nimi vznikajú vzájomné práva a povinnosti (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2.Všetky potrebné a dôležité informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich až k samotnému uzavretiu Kúpnej zmluvy sú jasné už zo samotného procesu objednávania Tovaru.

3.Po odoslaní Záväznej objednávky Kupujúcim Predávajúcemu je Kupujúcemu automaticky serverom odoslaný e-mail, ktorého obsahom je označenie objednávky (číselne alebo prostredníctvom písmen vyjadrené označenie),  potvrdenie o prijatí Záväznej objednávky do systému a v závislosti od spôsobu platby (t.j. platba bankovým prevodom  alebo platba kuriérovi) oznámenie v akom štádiu je spracovávanie Záväznej objednávky Kupujúceho spolu s uvedením ďalších potrebných informácií. Následne po tom je Kupujúcemu automaticky serverom odoslaný ďalší e-mail, ktorého obsahom sú detaily Záväznej objednávky.

4.Predávajúci vybavuje Záväzné objednávky v poradí, v akom jednotlivé Záväzné objednávky prichádzajú.

5.Predávajúci spracuje Záväznú objednávku Kupujúceho, a to tak, že okrem iného, overí najmä dostupnosť Tovaru a termín dodania požadovaného Tovaru.

6.Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek dodatočne kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo zaslaním e-mailu za účelom overenia Záväznej objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

7.Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku do 3 hodín od jej zaslania Predávajúcemu, a to bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Storno poplatok je 10%  z objednaného Tovaru poštovné nie je rátané. 

Náležitosti Záväznej objednávky 

1.Kupujúci si môže objednať Tovar, a to v súlade s týmito VOP.

2.Kupujúci si objednáva Tovar korektným a pravdivým vyplnením Záväznej objednávky.

3.Záväzná objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné náležitosti:

– presný názov/popis Tovaru objednávaného Kupujúcim, prípadne objednávací kód Tovaru, ak je k dispozícií, resp. ak je Predávajúcim uvádzaný, vrátane uvedenia množstva/počtu kusov z každého druhu objednávaného Tovaru,

– meno a priezvisko/obchodné meno Kupujúceho,

– bydlisko/sídlo Kupujúceho,

– aspoň jeden telefónny kontakt (mobilné číslo, telefón) na Kupujúceho,

– e-mailová adresa Kupujúceho,

*vzhľadom na to, že objednávanie Tovaru Kupujúcim je podmienené skutočnosťou, že Kupujúci musí byť Registrovaným užívateľom, sa automaticky pri objednávaní Tovaru, resp. pri vypĺňaní objednávky, po prihlásení sa Kupujúcim na svoj zákaznícky účet, tieto údaje automaticky vyplnia, z tohto dôvodu je dôležité, aby Kupujúci pri svojej registrácii zadával korektné, pravdivé a správne osobné údaje,

– IČO, DIČ a IČ DPH v prípade, že ide o Kupujúceho = právnickú osobu, pre uvedenie týchto údajov využite kolonku určenú na poznámky,

– kontaktnú osobu v prípade, že ide o Kupujúceho = právnicku osobu, pre uvedenie týchto údajov využite kolonku určenú na poznámky,

– pre prípad, že Kupujúci žiada doručiť tovar na inú adresu ako je ním uvedené bydlisko/sídlo, je potrebné v objednávkovom formulári  takúto skutočnosť vyznačiť/doplniť, resp. vybrať správnu adresu na doručenie,

– pre prípad, že Kupujúci žiada, aby fakturačná adresa bola iná ako je ním uvedené bydlisko/sídlo, je potrebné v objednávkovom formulári takúto skutočnosť vyznačiť/doplniť, resp. vybrať správnu adresu, ktorá má byť uvedená ako fakturačná adresa,

– spôsob úhrady/platby za objednaný Tovar,

– súhlas Kupujúceho so Všeobecnými obchodnými podmienkam a súhlas s ich dodržiavaním,

– dátum vystavenia Záväznej objednávky Kupujúcim.

4.V prípade, že objednávkový formulár neobsahuje potrebné pozície (kolonky) na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor vyhradený pre poznámky.